| 06-10-2015 | 01:39
Navigatie
Gebruikers Online
· Gasten online: 3

· Leden online: 1
Patrick Hoeve

· Totaal aantal leden: 1,951
· Nieuwste lid: Berk
iFly! 2015 (Jeugd Sponsor Regeling) - inschrijving gesloten per 15 januari 2015
>> Online Aanmelden iFly! 2015 <<

In 2015 wil de KNVvL Afdeling Zweefvliegen 80 jongeren van 14 t/m 21 jaar (peildatum 1 maart 2015) de kans geven om een heel jaar te zweefvliegen voor ongeveer de helft van de normale prijs. Deze regeling is bestemd voor jongeren die een HAVO- of VWO-opleiding volgen met ten minste Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde in het vakkenpakket en die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart. De iFly! regeling wordt door EPST (www.epst.nl) en de KNVvL Afdeling Zweefvliegen financieel ondersteund met de verwachting dat uit de kandidaten enthousiaste zweefvliegers en toekomstige burgerluchtvaartpiloten voortkomen.

Een nieuwe Spelregel voor 2015 is dat aspirant KNVvL-leden die aan de iFly! voorwaarden voldoen, zich nu ook aan kunnen melden. De kandidaten die aan deze iFly! Regeling willen deelnemen mogen nog geen volledig lid van de KNVvL zijn.  Mocht bijvoorbeeld uit de KNVvL administratie blijken dat de kandidaat al wel lid is van de KNVvL,  dan wordt hij of zij alsnog uitgesloten van deelname.


Regeling iFly! 2015 (pdf)
Deelnemende clubs 2015

AANMELDING KANDIDATEN
De kandidaten (lees hiervoor bij minderjarigen de ouder/voogd namens hem/haar) kunnen zich via het inschrijfformulier dat op de website van de KNVvL  Afdeling Zweefvliegen (www.ifly.zweefportaal.nl) komt te staan, tot 15 januari 2015 aanmelden. Er is sponsoring voor  80 kandidaten (per kandidaat € 250,- plus een korting op het KNVvL lidmaatschap, een gratis EVO boekje (Elementaire Vliegopleiding) en een logboekje. Tot nu toe waren er altijd meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen; gemiddeld genomen kan slechts 2/3 van de aanmeldingen daadwerkelijk bij de clubs geplaatst worden.

GANG VAN ZAKEN NÀ AANMELDING VIA WEBSITE
Het Bureau van de Afdeling Zweefvliegen verdeelt aan de hand van de inschrijvingen de kandidaten over de deelnemende clubs, waarbij de volgende criteria in acht worden genomen: meisjes en studenten hebben voorrang, er wordt per club gekeken naar de toewijzing van voorgaande jaren,  er is een redelijke verdeling over de clubs. De clubs krijgen te horen hoeveel kandidaten zij kunnen selecteren. De club selecteert zelf de kandidaten. De geselecteerde kandidaten betalen zelf het voor deze zweefvliegclub geldende normale contributiebedrag/startgeld (geen entreegeld) aan de club.

Kandidaten betalen hun eigen bijdrage van € 70 aan de club. De club ontvangt na de introductiedag van de KNVvL Woerden een verzamelfactuur van de geselecteerde iFly!-ers. Is er een iFly!-er niet op de introductiedag verschenen dan wordt hij of zij niet in rekening gebracht. De iFly!-ers ontvangen op de introductiedag het EVO en logboekje plus het verzekeringsbewijs met KNVvL lidmaatschapskaart.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE CLUBS EN DE KANDIDATEN
Per 6 oktober 2014 hebben de zweefvliegclubs die aan deze iFly! regeling willen meewerken zich al opge-geven bij het Bureau van de Afdeling Zweefvliegen met vermelding van het aantal plaatsen dat zij beschik-baar hebben. Het opgeven betekent ook dat de club instemt met de Spelregels voor de iFly! regeling 2015. De clubs bieden de iFly!-ers een normaal lidmaatschap aan, met ten minste 30 starts en zullen geen entree- of inschrijfgeld heffen of een deelname verplicht stellen aan buitenlandse kampen. De iFly!-ers worden voor het hele contributiejaar 2015 volledig lid van de club. De deelnemer betaalt zelf aan de club het normale contributiebedrag/startgeld.

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE
Uiterlijk 15 juli van het iFly! jaar wordt een verplichte, tussentijdse rapportage van de iFly!-er verwacht. Deze rapportage houdt in dat de iFly!-er een kopie maakt van het logboekje met zijn of haar gemaakte starts vanaf het begin van het vliegseizoen tot medio juli.  Deze informatie moet per post verstuurd worden naar het Bureau Afdeling Zweefvliegen, Postbus 618,  6800 AP  ARNHEM. Aan EPST wordt een rapportage verstuurd van de ontvangen kopieën van de logboekjes.

INSTUREN KOPIEËN LOGBOEKJE DOOR DE IFLY!-ERS AAN HET EINDE VAN HET VLIEGSEIZOEN
De kandidaten zullen uit eigen beweging er zorg voor dragen dat duidelijke kopieën van het logboekje met daarin alle gemaakte starts in 2015, afgetekend voor juistheid door de club, vóór 15 november 2015 in het bezit zijn van het Bureau Afdeling Zweefvliegen. De kopieën dienen per post gestuurd te worden aan de Afdeling Zweefvliegen,  Postbus 618, 6800 AP ARNHEM en niet naar EPST!! Digitale kopieën kunnen vanwege de onduidelijkheid niet worden geaccepteerd. Indien de gevraagde informatie niet voor 15 november 2015 in het bezit is van het Bureau van de Afdeling Zweefvliegen, dan stopt iedere aanspraak op uitbetaling.

UIT TE BETALEN SUBSIDIE/SPONSORGELD AAN GESELECTEERDE IFLY!-ERS
De kandidaat ontvangt aan het eind van het jaar € 250,- van de KNVvL  Afdeling Zweefvliegen als hij/zij heeft deelgenomen aan de door EPST verzorgde verplichte voorlichtingsbijeenkomst in het voorjaar,  een tussentijdse rapportage  heeft ingediend bij de Afdeling Zweefvliegen per medio juli ,  aan het eind van het vliegseizoen minimaal 30 starts heeft gemaakt en een kopie van het volledige ingevulde logboekje met daarin alle gemaakte starts in 2015 heeft ingestuurd (zie hiervoor). Bij minder dan 30 starts zal er geen vergoeding gegeven worden, behoudens eventuele bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van het Afdelingsbestuur Zweefvliegen).

CLUBZAKEN
Als de clubs hun kandidaten hebben geselecteerd, sturen zij vóór 23 februari 2015 de namen van de geselecteerden naar het Bureau Afdeling Zweefvliegen. De kandidaten krijgen van de zweefvlieg-clubs rechtstreeks bericht of ze geplaatst of afgewezen zijn.

INTRODUCTIEDAGEN BIJ EPST VOOR GESELECTEERDE IFLY!-ERS
Het Bureau zal de kandidaten die door de clubs zijn geselecteerd bekend maken aan EPST. Voor alle geselecteerden is er op een tweetal zaterdagen in maart 2015 bij EPST een voorlichtingsbijeen-komst. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties. De geselecteerde kandidaten ontvangen van het Bureau Afdeling Zweefvliegen bericht voor welke zaterdag zij uitgenodigd worden. Pas na deelname aan deze bijeenkomst is de aanmelding definitief en ontvangen de iFly!-ers op deze introductiedag het EVO en logboekje.  Ook ontvangt de iFly!-er op deze introductiedag  het verzekeringsbewijs met de KNVvL lidmaatschapskaar 2015. Op deze bijeenkomst is er een introductie van de Afdeling Zweefvliegen en voorlichting van EPST over de burgerluchtvaartopleiding. Tevens krijgen de kandidaten de mogelijkheid om een vlucht te maken in een flight simulator van EPST.

EVALUATIEFORMULIER DOOR DE CLUB IN TE VULLEN EN OP TE STUREN
Na het seizoen dient de club een evaluatieformulier van iedere kandidaat in te vullen. Het gaat hier onder andere om motivatie, vlieggevoel, enthousiasme, volledig aantal starts, eerste solovlucht, enz.
Vóór 1 november 2015 dient de club dit formulier aan het Bureau Afdeling Zweefvliegen te sturen. Na het insturen van de kopieën van het volledige logboekje door de iFly!-er vóór 15 november 2015,  plus de ontvangen evaluatieformulieren van de club, zal de KNVvL aan het eind van het jaar het sponsorgeld van € 250,- aan de kandidaat uitbetalen.

DE KOSTEN
De deelnemers betalen zelf de kosten van de verplichte vliegmedische keuring, plm.  € 80,- (varieert per SMA, www.sportgeneeskunde.com FSMI locatieoverzicht). Ze betalen direct aan de zweefvliegclub contributie plus startgeld en € 70,- voor het KNVvL iFly! lidmaatschap (in plaats van de normale € 100,50 voor een KNVvL jeugdlid en € 167,= voor een KNVvL seniorlid (tarief 2015)).
Van de KNVvL  Financiële Administratie ontvangt de club een verzamelfactuur van de aangemelde kandidaten. De toekomstige iFly!-ers moeten zelf beslist géén contributie aan de KNVvL overmaken! De club regelt dit voor hen.

Zodra de namen bij het Bureau Zweefvliegen van de KNVvL  ontvangen zijn, zullen de kandidaten door het Bureau Zweefvliegen bij KNVvL ledenadministratie aangemeld  worden als iFly!-er. De club ontvangt van de KNVvL Financiële Administratie een verzamelfactuur van de aangemelde kandidaten. De iFly!-er moet zich dus niet zelf als lid bij de KNVvL aanmelden. Het Bureau Zweefvliegen regelt dit voor hen.

Bij het tussentijds afbreken,  dan wel bij het niet starten van de iFly! opleiding door de kandidaat,  zal er geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde gelden. Deelname aan de iFly! regeling in een volgend jaar is dan bovendien ook niet meer mogelijk.

EINDRAPPORTAGE
Het Bureau Afdeling Zweefvliegen dient uiterlijk 15 november 2015 de eindrapportage van alle kandidaten te hebben ontvangen (per post naar het Bureau Zweefvliegen, Postbus 618, 6800 AP Arnhem), waarin moet zitten:

- volledig ingevuld KNVvL evaluatieformulier  (door club ingevuld en opgestuurd vóór 1 november 2015)
- kopie van alle starts in het logboekje, door de club voor juistheid afgetekend en door de iFly!-er

Na afloop van het seizoen zal door het Bureau Afdeling Zweefvliegen van alle kandidaten een rapportage worden gezonden aan EPST. Dit gebeurt aan de hand van de ingezonden evaluatie-formulieren en de kopieën van de logboekjes.

PRIVACYBELEID
De KNVvL Afdeling Zweefvliegen zal op verzoek van sponsor  EPST de NAW gegevens plus geboorte-datum van de geselecteerde iFly!-ers aan EPST sturen. Deze gegevens zullen uitsluitend door EPST gebruikt worden om de iFly!-er tijdens en kort na afsluiting van het iFly! jaar te volgen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

NOG EVEN ALLES OP EEN RIJTJE:

ifly2013

>> Online Aanmelden iFly! 2015 <<


Deel dit artikel met:

Verwerkingstijd: 0.03 seconden