| 27-05-2018 | 16:01
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Agenda Zweefvliegen
Klik HIER voor agenda
Gebruikers Online
· Gasten online: 6

· Leden online: 1
Stijnvdb

· Totaal aantal leden: 2,156
· Nieuwste lid: veldhuizen
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
Vliegroutes naar Lelystad Airport
Sieb
Geplaatst op 05-01-2018 12:56
Lid

Berichten: 504
Sinds: 28.11.08

Zo, een “winstwaarschuwing” van de christenunie...

https://www.ad.nl...~acb94521/
 
www.acvz.nl
deZwever
Geplaatst op 05-01-2018 21:02
Lid

Berichten: 15
Sinds: 09.02.11

Ik ben nog nooit zo op de hand van de ChristenUnie geweest als vandaag. Dat die dag nog mocht komen!
 
dingetje
Geplaatst op 05-01-2018 21:17
Avatar van gebruiker

Lid

Berichten: 424
Sinds: 01.09.08

image.ibb.co/fqukpw/hallelujah.jpg
Gewijzigd door dingetje op 05-01-2018 21:21
Antoine Megens
Aero Club Salland Tup
Mijn Zweefvliegfoto's
coppermine.dingetje.hopto.org/albums/userpics/10001/thumb_P1010297.JPG
 
https://1drv.ms/a/s!AmfTTXFrrxcVhKsdJiGyxODHxotKEQ
noud
Geplaatst op 09-01-2018 11:21
Lid

Berichten: 108
Sinds: 23.01.09

Lelystad voorlopig van de baan........de militairen en de burgers in één hok https://www.volks...n~a4555870. Nu nog de salarisverschillen oplossen en dan.........
Zou het dan toch dit jaar ten goede keren?
Gewijzigd door noud op 09-01-2018 11:21
 
www.xcapglider.com
dingetje
Geplaatst op 12-01-2018 19:48
Avatar van gebruiker

Lid

Berichten: 424
Sinds: 01.09.08

Samenvatting van online ingediende klacht aan de Europese Commissie

Klacht
Nederland heeft de nuttige werking van Richtlijn 2011/92/EU gefrustreerd doordat de Minister van Infrastructuur en Milieu in het kader van de vaststelling van het Luchthavenbesluit Lelystad 2015 en in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag als bedoeld in de wet Milieubeheer heeft toegestaan dat de door N.V. Luchthaven Lelystad gemaakte MER van 2014 voor het project Lelystad niet het hele project omvatte: De MER had alleen betrekking op de milieueffecten in de directe omgeving van het aan te leggen vliegveld en omvatte niet mede ook de mogelijke milieueffecten van de tot dat project behorende aansluitroutes naar het hogere luchtruim. Door aldus toe te staan de MER op slechts een deel van het hele project is uitgevoerd zijn de mogelijk significante milieu effecten van het project onvoldoende in aanmerking genomen. Nu ook het publiek woonachtig onder die aansluitroutes pas over het project en de daarbij behorende aansluitroutes werd geďnformeerd nadat de MER was afgerond heeft ook om die reden Nederland de nuttige werking van de richtlijn gefrustreerd. Ter toelichting moge het volgende gelden.

Achtergrond
Met het oog op de ontwikkeling van Schiphol heeft de Nederlandse regering in of omstreeks 2009 de eerste stappen gezet in de richting van de herontwikkeling van de regionale luchthaven in Lelystad. De bedoeling van het kabinet was dat de luchthaven in Lelystad op termijn zou kunnen zorgen voor de opvang van een deel van het zogeheten niet mainport gebonden luchtvaartverkeer van Schiphol. In verband met die plannen verzocht de minister de heer Alders om in overleg met de regionale en lokale bestuurders, de exploitanten (militair en civiel) en de andere belanghebbenden uit de regio's een advies uit te brengen aan het kabinet. Als resultaat heeft de zogeheten Alderstafel Lelystad in maart 2012 een advies uitgebracht dat door het kabinet is overgenomen. In twee fases mag de luchthaven groeien naar een capaciteit van 10.000 vliegbewegingen in 2023 naar 45.000 vliegbewegingen per jaar in 2043.
In de daaropvolgende twee jaar heeft het kabinet met betrokken partijen uitwerking gegeven aan het nationale beleid waarin Lelystad als twin-luchthaven van Schiphol een rol krijgt in het faciliteren van de nationale capaciteitsvraag naar luchtvaart. De resultante daarvan was een ondernemingsplan van de N.V Schiphol voor de ontwikkeling van haar dochtermaatschappij NV Luchthaven Lelystad, een door NV Luchthaven Lelystad als initiatiefnemer opgestelde Milieueffect rapportage (MER) in de zin van artikel 4 lid 1, Bijlage1, van de Richtlijn 2011/92/EU en diverse operationele en veiligheidsstudies van de luchtverkeersdienstverleners LVNL en CLSK ter voorbereiding op het beoogde Luchthavenbesluit Lelystad. De betreffende studies en rapporten werden alle in of rond de eerste paar maanden van 2014 voltooid.
Op basis van deze studies en rapporten presenteert de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad in juni 2014 aan de Eerste en Tweede Kamer van Stichting Red de Veluwe aan Europese commissie pagina 1 van 3
de Staten Generaal. In de maanden daarna wordt het ontwerp besluit in beide kamers behandeld. Rond diezelfde tijd is het ontwerp luchthavenbesluit inclusief het MER ter inzage gelegd om een ieder de gelegenheid te bieden om binnen zes weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Ook zijn informatieavonden georganiseerd. Vervolgens is bij Koninklijk Besluit van 12 maart 2015 het Luchthavenbesluit Lelystad vastgesteld en is de aanleg van de nieuwe luchthaven gestart. Beoogde openingsdatum van de luchthaven is 1 april 2019.

De MER
Bij het opstellen van de MER met betrekking tot het project Lelystad heeft de initiatiefnemer zich beperkt tot het in kaart brengen van de milieueffecten van de vluchtroutes in het lagere luchtruim, het luchtruim tot op ongeveer 6000 voet (1800 meter). Dat betreft een gebied van ongeveer 30 km rond de luchthaven. De aansluitroutes op het hogere luchtruim zijn niet meegenomen, aldus ook het MER rapport in paragraaf 3.2.8 van deel 3. Waarom dat niet is gebeurd wordt niet duidelijk uit de overlegde stukken, maar het vermoeden is dat men veronderstelde dat de milieueffecten buiten de 30 km zone waarschijnlijk niet significant zijn omdat de vliegtuigen in de gehanteerde rekenmodellen daar snel veel hoger dan 6000 voet zouden vliegen waarmee de kans op significante milieueffecten als kennelijk verwaarloosbaar werd beschouwd.
Maar wat ook precies de reden is geweest om de MER te beperken tot de vertrek en naderingsroutes in het lagere luchtruim in de ca 30 km rond de luchthaven, feit is dat de vliegtuigen buiten die zone helemaal niet snel boven die 6000 voet blijken te gaan vliegen. Sterker nog in de scenario’s die zijn geschetst in het document van het ministerie ”Aansluitingen tussen de B+ routes en het hogere luchtruim” van 21 juni 2017 blijkt overduidelijk dat de vliegtuigen over 10tallen kilometers laag, op 6000 voet, over grote delen van Oost-Nederland blijken te gaan vliegen. De achtergrond daarvan is het overvolle luchtruim dat wordt gebruikt door Schiphol; er is alleen plaats voor de vliegtuigen van en naar Lelystad als die laag en dus onder de vliegroutes van het Schipholverkeer blijven.
Dat de minister dit mogelijk niet wist toen de MER in 2014 werd opgesteld kan niet worden uitgesloten, maar dat zij dit wel had dit moeten weten, daarover bestaat geen twijfel: Uit documentatie van de LVNL uit die periode blijkt overduidelijk dat hoger vliegen nooit een reële optie is geweest. (zie het onlangs openbaar geworden LVNL rapport van 7 juli 2009). En dat betekent dus dat de MER van 2014 zich mede ook over de hiervoor genoemde aansluitroutes had moeten uitstrekken. Nu dat niet is gebeurd heeft Nederland gehandeld in strijd met de artikelen 2,3 en 5 lid 2 van de Richtlijn. Zie in dit verband ook rechtsoverweging 53 in het arrest van het Europese Hof van 16 september 2004, C 227/01, waarin het Hof heeft aangegeven dat het niet is toegestaan om projecten in delen op te knippen en op die manier onderdelen van het project die aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben aan de werkingssfeer van de Richtlijn te onttrekken.
Door de aansluitroutes niet te betrekken in de MER van 2014 heeft het publiek in Oost-Nederland destijds ook geen reële mogelijkheden tot inspraak gekregen. Dat gebeurde immers pas in 2017 toen het ministerie voor het eerst met die aansluitroutes naar buiten kwam en – overigens pas na grote maatschappelijke druk - opeens wel voorlichtingsbijeenkomsten ging organiseren in Oost-Nederland. Nu het publiek in Oost-Nederland dus niet in een vroeg stadium - dat wil zeggen in of omstreeks 2014, doch in elk geval vóór de vaststelling van het Luchtvaartbesluit van 2015 - een reële mogelijkheid tot inspraak heeft gekregen, heeft Nederland gehandeld in strijd met artikel 6 lid 2 van de Richtlijn en is daarmee ook om die reden de nuttige werking van die Richtlijn gefrustreerd. Zie ook in dit verband rechtsoverweging 57 in voornoemd arrest van het Hof.

Reparatie
Huidige politiek maatschappelijke druk van actiegroepen heeft er inmiddels toe geleid dat het ministerie de MER rapportage zal "actualiseren"; verwachte openbaarmaking begin februari 2018; Naar het zich laat aanzien zal overigens ook deze geactualiseerde MER nog steeds de nuttige werking van Richtlijn 2011/92/EU blijven frustreren: Wij voorzien dat de geactualiseerde MER niet het hele project omvat maar hooguit een analyse zal geven van de milieueffecten van de aansluitroutes voor de eerste 10.000 vliegbewegingen in 2023. Voor wat betreft de overige 35.000 vliegbewegingen (in 2043) heeft de minister c.q. de initiatiefnemer op dit moment geen enkel zicht op hoe die aansluitroutes er mogelijk dan uit zullen zien. Daarvoor zal – naar zijzelf ook toegeeft – eerst het luchtruim moeten worden herzien. Nu die herziening naar verwachting pas in 2023 gereed zal zijn en men pas daarna de mogelijke vluchtroutes zal kunnen bepalen, kan er op dit moment dus ook geen redelijke inschatting worden gemaakt van de mogelijke milieueffecten van die additionele 35000 vliegbewegingen. Elke prognose van de mogelijke milieueffecten van voor die tijd berusten op scenario’s van louter ijdele hoop en fantasie en kunnen derhalve niet worden gebruikt voor het opstellen van een project MER conform de eisen van Richtlijn 2011/92/ EU.

Stichting Red de Veluwe , Hoog Soeren 11 januari 2018


https://www.stich...-de-veluwe
Gewijzigd door dingetje op 12-01-2018 19:50
Antoine Megens
Aero Club Salland Tup
Mijn Zweefvliegfoto's
coppermine.dingetje.hopto.org/albums/userpics/10001/thumb_P1010297.JPG
 
https://1drv.ms/a/s!AmfTTXFrrxcVhKsdJiGyxODHxotKEQ
Sieb
Geplaatst op 25-01-2018 19:48
Lid

Berichten: 504
Sinds: 28.11.08

Lelystad Airport mag alleen toegroeien naar de geplande maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar als langdurig lage vliegroutes zijn geschrapt. Dat zal volgens minister Cora van Nieuwenhuizen een belangrijke voorwaarde zijn bij de beoogde herindeling van het luchtruim.

https://www.deste...~a4a21db3/

Dat meneer Droste dat even goed begrijpt...

https://www.deste...~ab349451/

Topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan niet garanderen dat Lelystad-vluchten na de herindeling van het luchtruim in 2023 hoger dan 1.800 meter boven Gelderland en Overijssel zullen vliegen. „Nee, die toezegging doe ik niet want de complexiteit is te groot”, zegt hij vandaag in de NRC.

https://www.nrc.n...a-a1589517
Gewijzigd door Sieb op 25-01-2018 19:50
 
www.acvz.nl
Fuchur
Geplaatst op 26-01-2018 09:51
Superbeheerder

Berichten: 321
Sinds: 26.08.12

Sieb schreef:
Lelystad Airport mag alleen toegroeien naar de geplande maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar als langdurig lage vliegroutes zijn geschrapt. Dat zal volgens minister Cora van Nieuwenhuizen een belangrijke voorwaarde zijn bij de beoogde herindeling van het luchtruim.

https://www.deste...~a4a21db3/

Dat meneer Droste dat even goed begrijpt...

https://www.deste...~ab349451/

Topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan niet garanderen dat Lelystad-vluchten na de herindeling van het luchtruim in 2023 hoger dan 1.800 meter boven Gelderland en Overijssel zullen vliegen. „Nee, die toezegging doe ik niet want de complexiteit is te groot”, zegt hij vandaag in de NRC.

https://www.nrc.n...a-a1589517


Iets wat er eenmaal is wordt nooit meer teruggedraaid.
CU under the Cu
-------------------------
Frank Schellenberg
GLC Illustrious
-------------------------

Zweefportaal gebruikersvoorwaarden

 
frank.schellenberg.nl
TonS
Geplaatst op 26-01-2018 21:36
Lid

Berichten: 478
Sinds: 08.10.08

Fuchur schreef:

Iets wat er eenmaal is wordt nooit meer teruggedraaid.


Beetje fatalistische gedachte, Frank. Twee jaar geleden was het nog zeker dat we ATO zouden moeten worden en nu zijn we via BTO al aangeland op DTO... Het kan dus nog wel. Smile
 
Sieb
Geplaatst op 26-01-2018 23:13
Lid

Berichten: 504
Sinds: 28.11.08

Fuchur schreef:

Iets wat er eenmaal is wordt nooit meer teruggedraaid.


En dat heeft Carla prima door dus die zet de heer Droste even op zijn plek door straks een duidelijke ontwerpopdracht mee te geven.
 
www.acvz.nl
maaikgollef
Geplaatst op 05-02-2018 14:21
Avatar van gebruiker

Lid

Berichten: 271
Sinds: 06.09.08

TonS schreef:
Fuchur schreef:

Iets wat er eenmaal is wordt nooit meer teruggedraaid.


Beetje fatalistische gedachte, Frank. Twee jaar geleden was het nog zeker dat we ATO zouden moeten worden en nu zijn we via BTO al aangeland op DTO... Het kan dus nog wel. Smileeerder REAlistisch:

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/04/veel-meer-vluchten-op-lelystad-a1590988
Peter Schellenberg
Aeroclub Salland
 
Sieb
Geplaatst op 05-02-2018 21:20
Lid

Berichten: 504
Sinds: 28.11.08

Dit is ook realistisch....

https://www.lucht...stad-sleur
 
www.acvz.nl
ericmunk
Geplaatst op 13-02-2018 11:09
Lid

Berichten: 268
Sinds: 17.09.08

Belangenverstrengeling. Fraai wel.

https://www.teleg...ad-airport
Gewijzigd door ericmunk op 13-02-2018 11:27
 
dingetje
Geplaatst op 13-02-2018 12:23
Avatar van gebruiker

Lid

Berichten: 424
Sinds: 01.09.08

Ga tekeer:

https://www.deste...~a1aae30a/

Antoine Megens
Aero Club Salland Tup
Mijn Zweefvliegfoto's
coppermine.dingetje.hopto.org/albums/userpics/10001/thumb_P1010297.JPG
 
https://1drv.ms/a/s!AmfTTXFrrxcVhKsdJiGyxODHxotKEQ
NicoB
Geplaatst op 18-02-2018 17:56
Lid

Berichten: 353
Sinds: 28.03.13

En wat dacht je van dit artikel?

https://nos.nl/ar...truim.html

Dezelfde verkeersleiders moeten straks ook het verkeer van en naar Lelystad afhandelen...........
 
Sieb
Geplaatst op 18-02-2018 22:49
Lid

Berichten: 504
Sinds: 28.11.08

NicoB schreef:
En wat dacht je van dit artikel?

https://nos.nl/ar...truim.html

Dezelfde verkeersleiders moeten straks ook het verkeer van en naar Lelystad afhandelen...........


Als er geen verkeersleiders zijn kan er niets worden afgehandeld....
 
www.acvz.nl
maaikgollef
Geplaatst op 19-02-2018 09:25
Avatar van gebruiker

Lid

Berichten: 271
Sinds: 06.09.08

het is wel duidelijk waarom die TRA's in Oost NL daar zijn neergelegd. Het is niet te geloven. Zelfs toen de F4's en A10's ons om de oren vlogen in de jaren 80 deden ze niet zo moeilijk. Volgens mij was t toen een stuk drukker.

Dat wordt nog wat als Lelijkstad er bij komt. Gooien ze heel NL op slot voor de (recreatieve) luchtvaart omdat er een paar tokkies naar Ibiza willen.

Ben benieuwd wie er voorrang krijgt tijdens militaire oefeningen...
Peter Schellenberg
Aeroclub Salland
 
NicoB
Geplaatst op 19-02-2018 11:35
Lid

Berichten: 353
Sinds: 28.03.13

maaikgollef schreef:
het is wel duidelijk waarom die TRA's in Oost NL daar zijn neergelegd. Het is niet te geloven. Zelfs toen de F4's en A10's ons om de oren vlogen in de jaren 80 deden ze niet zo moeilijk. Volgens mij was t toen een stuk drukker.

Dat wordt nog wat als Lelijkstad er bij komt. Gooien ze heel NL op slot voor de (recreatieve) luchtvaart omdat er een paar tokkies naar Ibiza willen.

Ben benieuwd wie er voorrang krijgt tijdens militaire oefeningen...

't Is gewoon een nieuw soort "landje pik" wat je vroeger op het schoolplein speelde maar nu gebeurt het op een iets grotere schaal. Defensie zorgt er nu al voor dat ze voldoende oefenruimte overhouden als straks LVNL nog meer luchtruim inpikt.
 
Toet
Geplaatst op 19-02-2018 14:58
Lid

Berichten: 74
Sinds: 30.04.09

Defensie zorgt er nu al voor dat ze voldoende oefenruimte overhouden als straks LVNL nog meer luchtruim inpikt.


Laat ze eerst zich maar eens zorgen maken over de luchtverkeersleidingservice. Wat heb je aan oefenruimte als je niet eens het verkeer erin of erna toe kan begeleiden......
Peter Tutuarima

" If you can't stand the heat, stay out of the thermal! "
 
venberg
Geplaatst op 20-02-2018 12:18
Lid

Berichten: 109
Sinds: 24.01.09

Het gaat niet om de capaciteit; het gaat om de verschillen in salaris die de oorzaak zijn van het tekort bij Dutchmil.

Is ook niet zo gek dat zich dat juist nu manifesteert; Dutchmil is verhuisd naar Schiphol.

Dat noem je de kat op het spek binden.

Schande dat de overheid haar schaarse middelen zo verknoeit.

En ook een schande dat nationale belangen al 45 jaar de samenwerking in Eurocontrol frustreren.

De nietsvermoedende burger wordt zoetgehouden met fenomenen als "de Alders tafel"

En steeds dat schermen met 100% veiligheid; iedereen weet toch dat dat niet bestaat ?

Binnenkort mogen we weer stemmen !
 
Sieb
Geplaatst op 20-02-2018 21:57
Lid

Berichten: 504
Sinds: 28.11.08

venberg schreef:

Binnenkort mogen we weer stemmen !


Alsof dat wat uitmaakt....
 
www.acvz.nl
Deel onderwerp met:

Spring naar forum:
Verwerkingstijd: 0.28 seconden