| 21-04-2018 | 21:09
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Agenda Zweefvliegen
Klik HIER voor agenda
Gebruikers Online
· Gasten online: 2

· Leden online: 1
Dr P

· Totaal aantal leden: 2,132
· Nieuwste lid: Marco1967
4de tussenrapport Werkgroep Implementatie Transponder
CLROp vrijdag 27 februari jl. heeft de Werkgroep Implementatie Transponder (WIT) het vierde tussenrapport aan het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) gestuurd.

Voor de vierde maal heeft de WIT, de werkgroep die begin 2007 op voorstel van de Directeur Luchtvaart werd ingevoerd, een tussenrapport geschreven. In dit tussenrapport staat de stand van zaken en de problemen die de werkgroep ziet in het kader van de invoering van de transponder.

In dit tussenrapport zal er o.a. een algemene beschouwing gegeven worden over die zaken die van invloed zijn op de voortgang van de introductie van de transponder voor generatorloze luchtvaartuigen.

De werkgroep benadrukt dat zij een analyserende, signalerende en begeleidende functie heeft en dat zij geen directe invloed heeft op het verloop van de diverse processen die noodzakelijk zijn om tot een afronding van de introductie van transponders in de generatorloze luchtvaart te komen.

Onderzoek
In opdracht van de WIT heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in 2008 een  veiligheidsstudie uitgevoerd in de vorm van een ‘Quick Scan’. Als ‘pilot’ voor andere Transponder Free Zones (TFZ) is door het NLR onderzocht in hoeverre een TFZ rondom het Zweefvliegcentrum Terlet bevorderlijk en haalbaar is.

Uit het rapport valt de conclusie te trekken dat een TFZ rond Terlet wenselijk is, maar dat het opsluiten van veel VFR-verkeer in een (te) kleine TFZ duidelijk een veiligheidsrisico in zich draagt.


Overlegafspraken
De voortgang van het proces dat de WIT begeleidt en in beeld brengt komt ernstig in gevaar door het niet nakomen van diverse afspraken. De twee belangrijkste zijn de evaluatie Transponder Mandatory Zone (TMZ) en het overleg over de gefaseerde invoering.

1.  Evaluatie TMZ EHEH
Zonder de toegezegde  evaluatie van de TMZ Eindhoven is het nauwelijks doenlijk tot een analyse te komen over de TMZ in het algemeen. Het is zelfs  niet duidelijk of er een evaluatie is geweest. De ministeries van V&W en Defensie zijn hier niet eenduidig over. Wel is helder dat de KNVvL met haar plaatselijke ervaring niet bij een mogelijke evaluatie betrokken is geweest.

Het doel van deze evaluatie zou niet alleen de conclusie moeten zijn dat de werking van de TMZ rond Eindhoven voldoet aan de beoogde doelstelling, maar ook  dat het verkeer en de verkeerssamenstelling voldoen aan het niveau en de eisen van de Criteria Catalogus Luchtruim (CCL), die opgesteld is in de Werkgroep Harmonisatie Luchtruim Classificatie (wg HLC).  De WIT merkt hierbij op dat de getallen voor de beoordeling van de instelling van de TMZ EHEH nimmer met de wg HLC zijn gedeeld. De benodigde gegevens, zoals aantallen bewegingen VFR en IFR, incidenten en bijzonderheden in de omgeving, zijn van belang voor het kunnen geven van een juist oordeel.

2. Overleg fasering invoering
De WIT beschouwt de mededeling van DGLM, op 11 december 2008 aan de KNVvL gedaan, over het stilleggen van het overleg over de gefaseerde invoering van de transponder voor generatorloze luchtvaartuigen als een zeer slechte ontwikkeling. Niet alleen dat dit indruist tegen de afspraken die met de Directeur Generaal zijn gemaakt, maar tevens wordt het werk van de WIT hiermee ernstig  belemmerd. De WIT  acht de eerder afgesproken evaluatie van de eerste en tweede fase van het plan invoering van transponders bij de generatorloze vliegtuigen operationeel en technisch als onmisbaar. Fase drie dient uitgesteld te worden totdat deze evaluatie tot genoegen van alle betrokken partijen heeft plaats gevonden.

Zonder nader overleg, mede op basis van gegevens en analyses van de WIT, zal een verantwoorde implementatie van de transponder niet kunnen plaatsvinden.

Concept of Operations
De WIT stelt vast dat bij het concept van de verplichting tot het voeren van transponders door ‘generatorlozen’ het ten ene male ontbreekt aan een zogenaamd Concept of Operations, dat alle operationele aspecten omvat.

Een evaluatie van een dergelijk Concept of Operations is noodzakelijk om te kunnen toetsen of zowel de verkeersleiding als de gezagvoerders een in alle opzichten sluitend geheel van procedures krijgen die de beoogde uitwerking hebben. Het is de WIT niet duidelijk welk Concept of Operations wordt toegepast bij de ingestelde TMZ’s.

De WIT heeft de stellige indruk dat er bij gebrek aan een degelijk concept veel improvisatie plaatsvindt. Een aantal gevallen van incidenten is bekend waarbij luchtverkeersleiders contact opgenomen hebben met gezagvoerder, waar dat, gezien de classificatie van het luchtruim en de VFR-status van de vlucht, op dat moment niet tot de discipline van de verkeersleiders behoorde. De drang tot verkeersleiden heeft in enkele gevallen geprevaleerd boven de verkeersleidingsdiscipline die volgens ICAO hoort bij de klassenindeling van het gebied.

Low Power SSR Transponder (LPST)
De WIT stelt vast dat sprake is van het verplicht voeren van transponders terwijl voor generatorloze luchtvaartuigen er eenvoudigweg geen transponder beschikbaar is die correspondeert met de technische omgeving van deze soorten luchtvaartuigen. Kortweg betreft het hier de plaatsing van de antenne, de beschikbare ruimte op het instrumentpanel, de massa, de straling en vooral de energievoorziening. In feite vereist de overheid het voeren van een niet bestaand instrument, de vraag is of de overheid gerechtigd is zulk een eis op te leggen.

Een overheid die ernst maakt met haar eigen veiligheidsbeleid zou leiding moeten geven aan de ontwikkeling van een geschikte transponder en de industrie moeten stimuleren tot de vervaardiging van dergelijke transponders over te gaan. Daarnaast zou in navolging van onder andere Frankrijk de aanschaf en installatie gesubsidieerd kunnen worden. Bij de binnenscheepvaart in Nederland schijnt dit mogelijk te zijn.

Criteria Catalogus Luchtruim (CCL)
De WIT mist node duidelijkheid over de status van CCL, zodat deze voortaan kan worden toegepast bij de classificatie van het luchtruim.  De KNVvL heeft daartoe voorstellen gedaan, die door de wg HLC zijn overgenomen. De WIT adviseert dit op de agenda te laten plaatsen van het LVC-Staf-overleg e.o..

In het verleden zijn transponderverplichte gebieden en de bijhorende criteria niet op basis van goed overleg met alle betrokken partijen vastgesteld. Ook hier ontbrak het aan een door alle partijen geaccordeerd Concept of Operations.  Dit alles heeft kunnen leiden tot onnodige verwarring, vragen en bijstellingen. De WIT wijst hierbij op de risico’s die het invoeren van een TMZ met zich mee kan brengen.

De WIT constateert dat er, tegen het advies van gebruikers in en zonder bijpassende criteria, meerder TMZ’s in afwijking van de internationale standaards zijn vastgesteld.  Een werkwijze die zonder meer onzorgvuldig genoemd kan worden.

Een verstandige discussie over  TMZ’s  en TFZ’s op basis van de CCL  zou dit enigszins kunnen herstellen en/of compenseren. De studie van het NLR voor de TFZ  bij Terlet is hiervoor een prima uitgangspunt.

Helaas is de werkgroep HLC niet toegekomen aan het afronden van de methode om alle criteria op een eenduidige wijze toe te passen. Een dergelijke methode, ontwikkeld door de KNVvL, is met  instemming in de wg HLC gepresenteerd en ontvangen. De WIT acht de duidelijkheid die genoemde toepassingsmethode zal brengen noodzakelijk, voordat tot fase drie van het invoeringsplan kan worden overgegaan.

Samenvatting

De WIT constateert het volgende:
  • er is geen zichtbare ontwikkeling van een LPST;
  • de evaluatie van fase 1 van het huidige schema van invoering van TMZ’s ontbreekt;
  • de bevindingen van de ‘pilot’ aangaande een TFZ rondom het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet dienen in overleg te worden gedeeld;
  • het Concept of Operations voor TMZ’s is onbekend en zou met de sector gedeeld dienen te worden;
  • overleg over het verder ontwikkelen van de vaste methode om op neutrale wijze luchtruimclassificaties vast te stellen, e.e.a. op basis van het door de KNVvL met succes in de WG HLC gepresenteerde, zal de gedragenheid binnen de sector verhogen;
  • analyse en bespreking van de laatste bevindingen aangaande de Road Map, dienen in het overleg aan de orde te komen;
  • het toegezegde overleg over fase 3 zal moeten plaatsvinden.
bron: KNVvL
Deel dit nieuws met:

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Reactie plaatsen
Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.
Registreren
Beste bezoeker, pas na registratie krijg je volledige (lezen en schrijven) toegang tot het Zweefportaal forum. Bij ieder bezoek wordt een overzicht getoond van alle nieuwe forumberichten. Klik HIER om vandaag nog te registreren!!
Inloggen
Gebruikersnaam

WachtwoordNog geen lid?
Klik HIER om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag HIER om een nieuw wachtwoord.
Volg Zweefportaal ook op
Foto's The Gliding Bible
Website door:

Ben Hiemstra

Verwerkingstijd: 0.02 seconden