| 24-03-2018 | 01:34
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Agenda Zweefvliegen
Klik HIER voor agenda
Gebruikers Online
· Gasten online: 1

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 2,132
· Nieuwste lid: Marco1967
Bevoegdverklaring Radiotelefonie VFR (met update 3 april 2009)
CLRDe Inspectie Verkeer&Waterstaat is verantwoordelijk voor het uitgeven van bevoegdheden zoals die in de wet zijn vastgelegd.

Volgens de Wet Luchtvaart artikel 2.1 is het verboden een mobiel station in de luchtvaartmobiele band, waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet, te bedienen zonder het daarvoor geldige bewijs van bevoegdheid of geldige bewijs van gelijkstelling.

Men zou dan ook verwachten dat IV&W deze taak loyaal en met enige klantvriendelijkheid zou uitvoeren. Niets is minder waar. Bij de beroepsbrevetten en het PPL maakt de RT een integraal onderdeel uit van het bewijs van bevoegdheid en behoeft niet met een apart bewijs van bevoegdheid te worden aangetoond.

Bij het RPL kan een aantekening op het brevet de bevoegdheid bevestigen.

Bij het afschaffen van het document ďBewijs van Bevoegdheid RadiotelefonieĒ is men vergeten dat er ook RT-houders zijn die niet langer onder een brevetverplichting vallen, zoals o.a. zweefvliegers.

Reeds lang ligt bij de overheid het verzoek om de KNVvL aan te wijzen als gemachtigde instantie tot het bijschrijven van deze bevoegdheid in de KNVvL-brevetten. Tot op heden is het antwoord daarop uitgebleven.

De KNVvL heeft de overheid laten weten dat zij, vooruitlopend op een eventuele goedkeuring van de mandatering, de aangetoonde bevoegdheid vermeld op het GPL, het BPL en PGL.

Beschouwing
Vliegers zonder Rijksbrevet dienen bij het behalen van de RT bij de inspectie een ontheffing aan te vragen van de verplichting uit artikel 2.1 van de Wet Luchtvaart. Overbodig te vermelden dat het nogal vreemd overkomt dat de overheid iets oplegt dat niet uitvoerbaar is. Men verplicht tot het aanvragen van een bewijs dat niet geleverd kan worden. Vervolgens dient daarvoor ontheffing aangevraagd te worden. De overheid stelt een kennelijk onredelijke eis en verplicht de burger het initiatief te nemen om van deze verplichting ontheven te worden.

Een bijkomend aspect is dat in een enkel geval er vier maanden verstrijken voordat een dergelijke ontheffing wordt verleend. Formeel ontvangt de vlieger een ontheffing, maar feitelijk ontheft de overheid zichzelf van de verplichting een bewijs van bevoegdheid te verstrekken. Daarnaast weigert de overheid om in te gaan op vanuit de sector gedane suggesties en voorstellen om een oplossing te creŽren voor deze vreemde situatie.

De situatie wordt steeds onbegrijpelijker nu de overheid met de sector in overleg is getreden om de RT in een nader te kiezen vorm verplicht te stellen voor alle luchtvarenden.

Procedure
Na een verzoek om ontheffing voor het uitoefenen van de RT zonder bewijs van bevoegdheid wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van een besluit tot ontheffing. In de motivering van het besluit wordt uitgelegd op grond waarvan dit besluit is genomen. Vervolgens ontvangt de aanvrager het volgende:

Besluit: Ik wijs uw verzoek toe.

Motivering van het besluit:

Op (datum examen) bent u geslaagd voor het theorie-examen Radiotelefonie en op (datum examen) hebt u de praktijkopleiding afgerond voor de bevoegdverklaring Radiotelefonie VFR. Om de bevoegdverklaring Radiotelefonie te mogen uitoefenen, moet u ingevolge artikel 2.1 van de Wet Luchtvaart in het bezit zijn van een bewijs van bevoegdheid. (zie bijlage 1)

Als houder van een zweefvliegbewijs bent u geen houder van een bewijs van bevoegdheid in de zin van de Wet luchtvaart en is het u verboden de bevoegdverklaring Radiotelefonie uit te oefenen. Artikel 2.1.4 geeft mij evenwel de mogelijkheid om van het bepaalde af te wijken wanneer de regels in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en wanneer met het verlenen van de ontheffing de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar wordt gebracht.

In het licht van dit artikel stel ik vast dat u aan alle voorwaarden hebt voldaan die recht geven op de bijschrijving van de bevoegdverklaring Radiotelefonie in een bewijs van bevoegdheid. Het feit dat u in de zin van de Wet luchtvaart geen bewijs van bevoegdheid hebt doet daar niets aan af.

Met het verlenen van deze ontheffing wordt de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar gebracht eerder zal het op de juiste wijze toepassen van de bevoegdverklaring Radiotelefonie de veiligheid van het luchtverkeer bevorderen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u met de in het briefhoofd vermelde medewerker van de Inspectie Verkeer en Waterstaat contact opnemen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

namens deze,

plv. afdelingshoofd van de unit persoonsdocumenten Personenvervoer en Luchtvaart,


Conclusie
Het is te gek voor woorden dat een ambtenaar die zich namens de minister in zoveel bochten moet wringen om het onvervreemdbare recht van iemand die conform de gestelde eisen geslaagd is voor een bevoegdheid, zijn recht op het bewijs daarvan te doen verkrijgen via een beoordeling van de aanvraag moet honoreren met het ontheffen van een wettelijke bepaling.

Het is des te schrijnender vanwege het feit dat veelal de RT-cursus en het examen onder de verantwoordelijkheid van de KNVvL of een van haar organen plaatsvindt.

Het lijkt een goede zaak deze kwestie in het overleg aan de orde te stellen.

Bijlage 1

Wet luchtvaart

Artikel 2.1

1. Het is verboden een luchtvaartuig te bedienen, luchtverkeersdiensten te verlenen of een grondstation of een mobiel station in de luchtvaartmobiele band, waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet, te bedienen zonder het daarvoor geldige bewijs van bevoegdheid of geldige bewijs van gelijkstelling.

2. Voor het bedienen van een Nederlands burgerluchtvaartuig, het verlenen van luchtverkeersdiensten of het bedienen van een grondstation of een mobiel station als bedoeld in het eerste lid is het bezit vereist van hetzij:

a. een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling,

b. een bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling, afgegeven door de bevoegde autoriteit van een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 2.8 aangewezen staat of door een door hem aangewezen internationale organisatie. Betrokkene dient in geval van toepassing van onderdeel a tevens in het bezit te zijn van een geldige medische verklaring, bedoeld in artikel 2.4, afgegeven door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat dan wel door de bevoegde autoriteit van een door hem aangewezen staat, hetzij

c. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere werkzaamheden aan boord van een burgerluchtvaartuig worden aangewezen, die niet mogen worden verricht zonder een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven bewijs van bevoegdheid, bewijs van gelijkstelling of een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.

4. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens dit artikel, wanneer door bijzondere omstandigheden die regels in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en de veiligheid van het luchtverkeer met het verlenen van de ontheffing niet in gevaar wordt gebracht. Aan de ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

5. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat trekt de door hem verleende ontheffing in, wanneer

a. de redenen, waarom de ontheffing is verleend, zijn komen te vervallen;
b. de houder van de ontheffing de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen niet naleeft.Radiotelefonie Certificaat
Publicatiedatum: 3-april-2009 15:39

In februari mochten wij melden dat een ambtenaar van Verkeer & Waterstaat zich in onze ogen in vele bochten had moeten wringen om een lid van de KNVvL te voorzien van een bewijs waaruit† zou moeten blijken dat hij bevoegd was een mobiel radiostation in de luchtvaartband te bedienen.

De Procedure
De KNVvL heeft getracht een beeld te schetsen hoe een en ander in zijn werk moet zijn gegaan.

Thans zijn wij er door IV&W op attent gemaakt dat de gevolgde procedure niet de juiste is geweest en dat hier sprake is van een incident.

Betrokkene had een certificaat moeten ontvangen, zoals door de wetgever vastgelegd in de Wet Luchtvaart bedoeld.

De werkelijkheid
Het 'probleem' is in 2004/2005 al voorzien en opgelost in artikel 11, derde lid van het Besluit bewijzen van bevoegdheid:
De artikelen 2.2, tweede lid, en 5.17 van de wet zijn niet van toepassing op degene die een †luchtvaartuig als bedoeld in het eerste lid* bedient of een solovlucht als bedoeld in onderdeel k van dat lid uitvoert, en houder is van een certificaat dat door een door Onze Minister daartoe aangewezen opleidingsinstelling is afgegeven en waaruit blijkt, dat die houder bevoegd is tot het bedienen van een grondstation of een mobiel station in de luchtvaartmobiele band als bedoeld in artikel 5.17 van de wet.

* hier staan o.a.: bedienen van een zweefvliegtuig

De artikelsgewijze toelichting zegt hierover:
Op grond van artikel 5.17 van de Wet luchtvaart is voor het bedienen van een vast of mobiel radiostation in de luchtvaartmobiele band een bewijs van bevoegdheid nodig, dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt afgegeven. De daartoe strekkende RT-bevoegd-verklaring dient, op grond van artikel 2.2 tweede lid van de wet, op het bewijs van bevoegdheid te zijn weergegeven.

Echter, ter vermindering van de administratieve lastendruk is met ingang van 1 oktober 2004 voor de ongemotoriseerde luchtvaart en de snorvliegers het verbod tot het bedienen van die luchtvaartuigen zonder bewijs van bevoegdheid geschrapt en worden die bewijzen van bevoegdheid door de minister niet meer afgegeven. Hiermee ontstond met name voor de zweefvliegers een probleem. Immers, aan hen worden niet langer bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen verstrekt. Het nieuwe derde lid van artikel 11 beoogt voor diegenen, voor wie het hiervoor omschreven verbod is opgeheven, aan dit probleem tegemoet te komen. Met het hier geÔntroduceerde certificaat is het ook voor deze categorieŽn vliegers en ballonvaarders mogelijk te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 5.17 van de wet.

bron: KNVvL
Deel dit nieuws met:

Reacties
#1 | vox op 20-03-2009 23:02
Is het niet eenvoudiger om RT op te nemen in de opleiding als verplicht vak. In Duitsland weten ze niet beter.

En nog belangrijker, je voorkomt dit soort zinloze regelgeving en getouwtrek.
#2 | edwin op 01-04-2009 14:30
dat is niet helemaal correct. Je kunt het in het Duits of Engels doen
#3 | MartinNL op 02-04-2009 13:32
Met mijn simpele denkhoofd: Kan ik nu mijn RT bevoegdheid (volgens mij in beginsel onbeperkt houdbaar), die ik min of meer kwijt-raakte omdat mijn vliegbevoegdheden verlopen zijn, nu via een ontheffing document weer gebruiken?
Bijvoorbeeld als assistent grondset bediener.Music
Reactie plaatsen
Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.
Registreren
Beste bezoeker, pas na registratie krijg je volledige (lezen en schrijven) toegang tot het Zweefportaal forum. Bij ieder bezoek wordt een overzicht getoond van alle nieuwe forumberichten. Klik HIER om vandaag nog te registreren!!
Inloggen
Gebruikersnaam

WachtwoordNog geen lid?
Klik HIER om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag HIER om een nieuw wachtwoord.
Volg Zweefportaal ook op
Foto's The Gliding Bible
Website door:

Ben Hiemstra

Verwerkingstijd: 0.05 seconden