Onderwerp: Zweefportaal - Alles over zweefvliegen :: Vliegroutes naar Lelystad Airport

Geplaatst door Alex Landman op 17-10-2017 17:54
#113

Hartelijk dank voor uw email aan de VVD-fractie over Lelystad Airport. U bent niet de enige die ons daar de afgelopen tijd over heeft gemaild en uw zorgen over de gevolgen van Lelystad Airport met ons deelt. Wij snappen heel goed waar uw zorgen vandaan komen. Want als je leest of hoort dat je woont in een gebied waar de komende jaren vliegtuigen zullen gaan overvliegen, die vanaf Lelystad Airport vertrekken of aankomen, dan is het terecht dat daar vragen over zijn. Wat betekent dat qua geluidsoverlast, of de waarde van mijn woning? Als er ook steeds wisselende berichten zijn over de vliegroutes, vlieghoogtes en gevolgde procedures dan is het heel begrijpelijk dat er boosheid en wantrouwen ontstaat. Het liefst zou je in een dergelijke situatie compleet opnieuw beginnen, zodat je iedereen kan spreken en mee kan nemen in de besluitvorming nu en in de toekomst. Het is helaas niet mogelijk om helemaal opnieuw te beginnen.

Dat neemt niet weg dat de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, de luchthaven en iedereen die er verder bij betrokken is er voor moeten zorgen dat vragen, klachten en ideen zorgvuldig worden opgepakt. Daar heeft u als inwoner van Noord en Oost Nederland gewoon recht op. Dit is tot op heden onvoldoende gebeurd. Daarom dat de VVD heeft opgeroepen om dit de komende tijd echt anders te gaan doen, zodat bewoners en ondernemers betrokken worden bij de opties, afwegingen en keuzes. Niet alleen voor de vliegroutes Lelystad, maar ook in het kader van de herindeling van het luchtruim. Voor wat betreft de herindeling van het luchtruim geldt wat de VVD betreft: hoe sneller, hoe beter. Maar wel zorgvuldig en transparant met inbreng van bewoners en bedrijven.

Als het gaat om de vliegroutes voor Lelystad wil de VVD dat overlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door vliegtuigen zo lang mogelijk op een zo groot mogelijke hoogte te laten vliegen. We hebben ook opgeroepen om tot aan de herindeling van het luchtruim de overlast te monitoren en continue te werken aan de verbetering van de vliegroutes om de overlast te beperken. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat luchthaven Lelystad niet verder kan groeien dan 10.000 vliegbewegingen zonder dat er een herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat in een klein land als Nederland de ruimte, zowel op de grond als in de lucht, beperkt is. Binnen die ruimte willen we wonen, werken en genieten van onze vrije tijd. Voor banen is Schiphol als n van de grootste luchthavens ter wereld een belangrijke economische motor. Direct en indirect verdienen 300.000 mensen hun boterham op, aan en door de luchthaven. Naast KLM gaat het ook om de bloemen- en sierteelt en een groot bedrijf als ASML. Schiphol bestaat al ruim honderd jaar waarbij de veiligheid voorop staat en steeds de balans tussen leefbaarheid en economie gezocht moet worden. Zo gelden er duidelijke milieuafspraken, waar aan moet worden voldaan.

Om er voor te zorgen dat Schiphol zich op een leefbare en veilige manier kan ontwikkelen is er in 2008 voor gekozen om de luchthavens van Eindhoven en Lelystad een deel van de groei op te laten vangen. Beide luchthavens zijn veel sneller nodig dan een paar jaar geleden werd gedacht. Bij de uitbreiding moeten de plannen aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Een luchthaven kan dan ook niet zomaar worden geopend. Hiervoor moet een luchthavenbesluit met een ondernemingsplan worden opgesteld en moeten de gevolgen voor het milieu uitgebreid worden getoetst, middels een milieueffectrapport (MER). De afgelopen weken is er discussie ontstaan over de MER. Volgens de Actiegroep HoogOverijssel, die eigen rekenmodellen heeft gebruikt, zijn de geluidscontouren uit de MER ontoereikend om de effecten van de vliegroutes te bepalen. De staatssecretaris heeft echter bevestigd dat de MER-Lelystad voldoet aan de wettelijke voorschriften. Dit is ook bevestigd door de Raad van State. Maar de onrust die hierover toch is ontstaan nemen wij als VVD zeer serieus. Op aandringen van de VVD en andere partijen gaat de staatssecretaris nu in gesprek met de MER om voor eens en voor altijd helderheid te geven hoe het precies zit.

Het lijkt soms wel alsof de opening van luchthaven Lelystad alleen maar narigheid betekent. Maar Lelystad wordt niet ontwikkeld om overlast te veroorzaken, maar juist om de overlast rond Schiphol te beperken en de banen van heel veel mensen veilig te stellen. Dit betekent dat er altijd sprake zal zijn van een zoektocht naar de juiste balans tussen leefbaarheid voor mens en natuur, en economie. Om die balans te kunnen vinden wil de VVD dat de staatssecretaris uitzoekt welke ruimte er is om de vliegroutes te optimaliseren. Dit is een continue opdracht.

Wij realiseren ons dat we niet direct tegemoet kunnen komen aan uw oproep, maar hopen u hiermee inzicht te kunnen geven in onze afwegingen. Wellicht ten overvloede, maar de komende weken (t/m 2 november) kan iedereen via deze link zijn inbreng leveren: https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport. Deze worden betrokken bij het besluit over de vliegroutes. Wij raden u aan om uw zienswijze in te dienen. Ook zal na deze consultatieronde aan diverse vertegenwoordigers van bewonersgroepen om advies worden gevraagd bij de vaststelling van de vliegroutes.

Met vriendelijke groeten,
Barbara Visser