Transponderverplichting per 31 maart 2008
Geplaatst door webmaster op 19-03-2008 00:00
Al vijf jaar lang is de verplichting tot het voeren van een Mode S transponder met ingang van 31 maart 2008 onderwerp van overleg met de overheid. In 2003 is een jaar uitstel verleend voor de ongemotoriseerde luchtvaart. Op grond van de door de KNVvL aangedragen argumenten heeft de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat de invoering wederom uitgesteld tot uiterlijk 31 maart 2008.
In de tussenliggende periode is er constant gewerkt aan het wegwerken van de belemmeringen die een verantwoorde invoering in de weg zouden kunnen staan.

De KNVvL heeft met steun van het Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart een werkgroep ingesteld die de implementatie van de transponder nauwgezet volgt en aan de hand van een Road Map adviseert in hoeverre er op de vereiste terreinen vorderingen worden gemaakt die de veilige introductie kunnen garanderen.

Op grond van het tussenrapport van de WIT en gesteund door de afdelingen die de vliegende leden vertegenwoordigen kon de KNVvL zich niet verenigen met het ongeclausuleerd laten doorgaan van de opgelegde verplichting. Voor een verantwoorde implementatie bestonden er nog te veel open einden.

Klik op "Lees meer"


Uitgebreid nieuws
Het ambtelijk overleg is intens en uitputtend geweest en leidde uiteindelijk niet tot het verlangde resultaat. In een laatste poging om uit de impasse te geraken heeft een delegatie uit het Hoofdbestuur een onderhoud gehad met de Directeur Generaal. Dit overleg heeft een beweging in gang gezet ter oplossing van het verschil van inzicht over de introductie van de transponder. Aangezien uit het reguliere overleg geen oplossing meer verwacht mocht worden heeft de KNVvL zich moeten beperken tot informeel overleg, directe contacten en degelijke adviezen.

Naar het zich laat aanzien is gisteren op ambtelijk topniveau een akkoord bereikt tussen V&W en Defensie over de transponderverplichting voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen. Het is geen geheim dat er binnen de betrokken ministeries aanzienlijke verschillen van inzicht bestonden. Deze schijnen overwonnen te zijn, waardoor het mogelijk is het resultaat ter goedkeuring aan de bewindslieden voor te leggen.

Kernpunten van het advies dat aan de ministers voorgelegd gaat worden zijn het voorlopig handhaven van de techniek van de Transponder Mandatory Zones (TMZ’s) en het gefaseerd invoeren van de transponderplicht in het Nederlandse luchtruim.

De ministers zullen naar verwachting het volgende stappenplan goedkeuren:

Stap 1, per 5 juni 2008

Stap 2, per 31 maart 2009

Stap 3, per 31 maart 2010

Besluitvorming over de inrichting van TFZ's (in stap 3) dient voor 31 oktober 2008 te zijn afgerond. Voorstellen hiertoe moeten dus binnenkort worden ontwikkeld. Het ligt voor de hand dat de wgHLC deze taak op zich gaat nemen.

Eind 2009 zal een evaluatie van de eerste twee fasen plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat dit conceptbesluit dat een dezer dagen door de ministers zal worden bekrachtigd onderwerp zal zijn in de diverse commissies binnen de afdelingen, binnen het hoofdbestuur en haar commissies, alsmede met de afdelingsbesturen.