Visie SNZT omtrent conflict Terlet
Geplaatst door webmaster op 30-07-2010 18:48
Nu de SZT voor de zoveelste maal de nederlandse zweefvliegers eenzijdig, onvolledig en onjuist informeert, is het moment daar gekomen om met de werkelijke feiten omtrent het conflict SZT vs. SNZT naar buiten te treden.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Nu de SZT voor de zoveelste maal de nederlandse zweefvliegers eenzijdig, onvolledig en onjuist informeert, is het moment daar gekomen om met de werkelijke feiten omtrent het conflict SZT vs. SNZT naar buiten te treden.

Wellicht ten overvloede, maar toch een korte verklaring over de zakelijke relatie tussen beide partijen. De SZT huurt op het zweefvliegcentrum Terlet van de SNZT het volgende:
Tevens heeft SZT voor de aankoop van 2 ASK 21 ‘s en 2 DG’s leningen verstrekt gekregen van de SNZT

Daarnaast verzorgt SNZT de voorfinanciering van bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit, water, gas, OZB, etc. die nadien met de alle gebruikers van Terlet naar rato worden verrekend.

Direct na het aantreden van het huidige bestuur in februari 2008 werden we geconfronteerd met een betalingsachterstand van de SZT ten bedrage van ruim € 90.000,- Het kersverse bestuur leefde op dat moment nog in de veronderstelling dat in goed wederzijds overleg de sinds jaar en dag bestaande financiële discussie opgelost kon worden en heeft daartoe in een lange reeks van onderhandelingen vergaande voorstellen gedaan

Onvolkomenheden in de boekhouding van de SNZT, zeg maar fouten van de SNZT, zijn onmiddellijk door onze penningmeester ter hand genomen en financieel gecorrigeerd, in casu met de SZT verrekend. De SNZT heeft daarbij altijd volledige openheid van zaken gegeven.

Er lag ook er uitgewerkt plan voor de renovatie van de gebouwen en infrastructuur klaar ter grootte van ca € 300.000. Dit om in meerdere jaren te besteden ten gunste van alle gebruikers van Terlet. Omdat de financiën ontbraken verzochten wij SZT de leningen versneld terug te betalen. Men wilde hier wel aan meewerken maar moest via een obligatielening externe middelen aantrekken om op ons voorstel in te gaan. Het is eenieder bekend dat de obligatiegelden niet voor de aflossing van de schuld aan SNZT werden gebruikt zodat ons de middelen benodigd voor de renovatie ten ene male ontbraken. Als klap op de vuurpijl weigerde SZT vervolgens, wegens het achterstallig onderhoud, nog enige rekening van onze zijde te betalen.

In tegendeel, de SZT begon ons bestoken met onduidelijke, ongefundeerde en daarmee onterechte claims. Ondanks herhaalde verzoeken van de SNZT, heeft de SZT NOOIT een onderbouwing van hun vermeende claims willen geven. Zou dat wel het geval zijn geweest, dan was de SNZT hier vanzelfsprekend op een correcte wijze mee omgegaan.

Wel wist men een aannemer te vinden die het achterstallig onderhoud aan de hangaar op ruim € 500.000 wist te begroten. Een begroting die bij de rechtszaak zeer nadrukkelijk werd ingebracht. De hangaar zou zelfs volgens de advocaat van SZT op instorten staan. Bij nader inzien bleken dit de kosten te zijn om van de hangaar een werkplaats te maken. Dat is even wat anders dan achterstallig onderhoud. Aangezien SZT van mening is dat ze dit bedrag van ons tegoed hebben wensen ze voorlopig geen betalingen meer te doen. Dat wil zeggen dat ze werkelijk geen enkele nota meer betalen. Zoals huren van gebouwen en vliegstrips, rente en aflossing van leningen, energiekosten onroerendzaakbelasting etc.

Overigens de laatste betaling dateert van 25 augustus 2008. De betalingsachterstand was op dat moment opgelopen tot ruim € 156.000,- Ondanks herhaalde aanmaningen weigert de SZT te betalen en is daarmee sindsdien in gebreke.

Het bestuur van de SNZT moest dien ten gevolge helaas in het voorjaar van 2009 besluiten alle contracten met de SZT per vervaldatum februari 2013 te beëindigen. Een kort geding werd aangespannen om de contracten eerder dan vervaldatum op te zeggen.

Inmiddels heeft de SNZT beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Rechtbank; dit zal binnenkort dienen. Voorafgaand aan de beroepsprocedure heeft het hoofdbestuur van de KNVvL gepoogd te bemiddelen in het conflict tussen beide partijen.De voorzitter van de KNVvL heeft hierin veel tijd gestoken, zelfs een onafhankelijk beoordelaar aangetrokken, maar alle pogingen hebben helaas tot niets geleid. De KNVvL heeft een convenant opgesteld dat een uitzicht zou kunnen geven op een definitieve oplossing van het conflict. De SNZT was hiermee akkoord. Helaas heeft de SZT het van tafel geveegd.

Daarna heeft de KNVvL een gedetailleerd boekenonderzoek verricht bij de SNZT; hieruit is gebleken dat onze boekhouding keurig in orde was en dat er geen onbeantwoorde vragen zijn overgebleven. Hoe het bij de SZT is verlopen, kunt u lezen in de reactie die de voorzitter van de KNVvL op het forum heeft geschreven. 

We kunnen helaas geen andere conclusie trekken dat uiteindelijk de rechters zullen moeten beslissen. Jammer, want het voortbestaan van Terlet hangt hierdoor aan een zijden draadje. Als de SNZT bij gebrek aan voldoende inkomsten (omdat de SZT niet bereid is normale facturen te betalen) bijvoorbeeld de pacht bij Staatsbosbeheer niet kan betalen, dan vervalt het pachtcontract dat nu tot 2038 loopt en stopt het vliegen op Terlet. Dit geldt ook voor de wettelijk verplichte aanleg van een IBA in de komende winter; komt deze er niet dan dreigt sluiting van Terlet vanwege een milieu overtreding.

Ik wil niet onvermeld laten dat ALLE overige gebruikers ( huurders, met evengoed slecht onderhouden panden ) op Terlet keurig aan hun verplichtingen voldoen; met hen heeft de SNZT geen enkele discussie. Als zij om dezelfde redenen de betalingen ook gestopt zouden hebben dan zou Terlet als zweefvliegveld nu al niet meer bestaan. Nu wordt het pas in het komende voorjaar spannend.

Veel van de gelden van de SNZT zijn in de loop der jaren op een of andere manier richting SZT gevloeid, het is daarom des te schrijnender dat door de houding van de SZT de gehele zweefvliegwereld zwaar gedupeerd zal raken. Eind 2010 zal de schuld van de SZT aan de SNZT zijn opgelopen tot zo'n € 350.000,-  Geld wat de SNZT voor de directe exploitatie van Terlet niet kan missen. Waarom SZT dit zo op de spits drijft en daarmee geheel Terlet op het spel zet is ons een raadsel.

Het bestuur van de SNZT zal zich echter  in samenwerking met alle betrokkenen en met de KNVvL blijven inzetten voor de continuïteit van Terlet !!!!


U MAG UIT HET VOORGAANDE ZELF UW CONCLUSIES TREKKEN.


Ton de Bruine
voorzitter SNZT
29-07-2010