| 17-05-2022 | 16:45
Navigatie
Sponsors Kernploeg
Gebruikers Online
· Gasten online: 1

· Leden online: 0

· Totaal aantal leden: 2,309
· Nieuwste lid: Leendert VAN DER WAAL
Zienswijze 3e tranche Natura2000
Afdelings NieuwsAan alle leden, afdelingen en clubs van de KNVvL: op 11 september is de inspraakprocedure gestart voor de aanwijzing van 29 Natura2000 gebieden. Tot 21 oktober bestaat de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven in de vorm van een zienswijze. Gedurende deze periode liggen de ontwerpbesluiten voor deze 29 Natura2000-gebieden ter inzage.

Voor de aanwijzing van de 3de -tranche komen 29 gebieden (van de totaal 162, waarvan er al 118 in procedure zijn genomen)  als Natura2000-gebied in aanmerking. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ontwerpbesluiten opgesteld. Tot 2001 heeft Nederland op basis van de Vogelrichtlijn 78 gebieden aangewezen. Deze aanwijzingen gelden nog steeds en aan een deel van deze gebieden worden nu instandhouding-doelstellingen van Natura2000 toegevoegd. De Habitatrichtlijngebieden zijn in 2003 aangemeld bij de Europese Commissie, maar nog niet aangewezen. Bij zowel de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden als bij de aanmelding van de Habitatrichtlijngebieden, hebben alle betrokkenen hun reactie kunnen geven.

Zienswijze indienen
Het indienen van een zienswijze is voorbehouden aan direct betrokkenen, waarbij de inspraak zich dient te beperken tot de inhoud van het ontwerpbesluit. Het is helaas niet mogelijk dat de KNVvL namens de clubs de zienswijze indient, daarvoor is de vertegenwoordigingsbevoegdheid ontoereikend. Wel wordt in de bijlage een modelzienswijze aangeboden die door elke club die in of nabij een Natura2000-gebied haar terrein heeft, ingediend kan worden. Het indienen van een zienswijze geeft toegang tot verdere inspraak en tot het recht op het voeren van verweer in gerechtelijke procedures. Indien geen zienswijze wordt ingediend dan is elke mogelijke rechtsgang geblokkeerd.

De KNVvL adviseert elke club ten sterkste om een zienswijze in te dienen. Gevreesd wordt anders, dat op termijn alle terreinen in of nabij een Natura2000-gebied ontruimd zullen worden en het gebruik door luchtsporten zal worden verboden.

In én nabij
Niet alleen de ligging van een terrein in een Natura2000-gebied is van belang, maar ook de nabijheid van een dergelijk gebied. De regelgeving bevat ook bepalingen over de externe werking van activiteiten en over significante verstoringen. Geen van beiden zijn nader gedefinieerd. De wetgever gaat echter uit van de negatieve bewijslast. Het is aan de verstoorder, de club dus, om aan te tonen dat er geen verstoring plaatsvindt. Dit kan slechts met een onderzoek door een erkend bureau, hetgeen met aanmerkelijke kosten gepaard gaat.

Een extra handicap kunnen de bepalingen zijn ten aanzien van bestaand gebruik. Onder bestaand gebruik wordt verstaan alle activiteiten of handelingen die op 1 oktober 2005 (toen de Nbw 1998 in werking trad) in en om een Natura2000-gebied plaatsvonden of werden verricht. Een verdere voorwaarde is dat de activiteiten sindsdien niet wezenlijk veranderd zijn. Dit bestaande gebruik dient in principe ook een plaats in het beheerplan te krijgen, hetgeen niet vanzelf gaat. Tot het moment dat het beheerplan wordt vastgesteld is bestaand gebruik vergunningplichtig.

De minister van LNV brengt binnenkort een wetswijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in procedure. Deze wijziging gaat over de vergunningplicht voor bestaand gebruik voor de periode tot aan het vaststellen van het beheerplan. Wanneer de wetswijziging van kracht wordt is er geen vergunning meer nodig voor bestaand gebruik tot het moment dat het beheerplan is vastgesteld. Op deze versoepeling is een uitzondering gemaakt voor bestaand gebruik dat schadelijke effecten heeft op ecologisch urgente gebieden.

De ligging van de 29 gebieden kunt u vinden op www.minlnv.nl/natuurwetgeving (klik door naar Natura2000)
Alle informatie kunt u daar inzien. Ook de zienswijze kan via de site worden ingediend.

Dringend advies
Wat staat u te doen?

  1. Controleer hier of uw terrein of vlieggebied ligt in een van de 29 Natura2000-gebieden (zie bijlage 1 en 2).
  2. Controleer hier of uw terrein of vlieggebied ligt in de nabijheid van de 29 Natura2000-gebieden (zie bijlage 1 en 2)
  3. Indien u vaststelt dat zulks het geval is, dan wordt u geadviseerd een zienswijze in te dienen.
  4. Controleer hier de grenzen van het gebied en de mogelijke uitbreiding van het gebied.
  5. Lees de hier de algemene informatie en de inspraakwijzer ‘aanwijzing Natura2000-gebieden / 3de  – tranche’.
  6. Verwoord uw zienswijze ten aanzien van die zaken die van invloed kunnen zijn op uw huidige gebruik van het terrein en het vlieggebied, maak hiervoor gebruik van bijlage 3.
  7. Stuur uw zienswijze in

Frits Paymans
Vice voorzitter KNVvL

Assistentie kan verleend worden door de afdeling operations.
operations@knvvl.nl
fpaymans@knvvl.nl

bron: www.knvvl.nl

Deel dit nieuws met:

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Reactie plaatsen
Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.
Waardering
Waardering is alleen beschikbaar voor leden.

Logt u a.u.b. in om te stemmen.

Er zijn nog geen waarderingen gegeven.
Registreren
Beste bezoeker, pas na registratie krijg je volledige (lezen en schrijven) toegang tot het Zweefportaal forum. Bij ieder bezoek wordt een overzicht getoond van alle nieuwe forumberichten. Klik HIER om vandaag nog te registreren!!
Inloggen
Gebruikersnaam

WachtwoordNog geen lid?
Klik HIER om aan te melden.

Wachtwoord vergeten?
Vraag HIER om een nieuw wachtwoord.
Volg Zweefportaal ook op
Verwerkingstijd: 0.02 seconden